Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Keramika Kateřina Martinásková. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel (dále jen provozovatel):

Kateřina Martinásková
Straškov 96
Straškov – Vodochody
411 84

Tel.: + 420 724 317 449
IČ: 661 15 078

OBJEDNÁVKA

On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je popsán v návodu Jak nakupovat.

Možnost podání objednávky:

* využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku
* telefonicky – na telefonním čísle 724 317 449
* e-mailem – objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu keramika-straskov@email.cz

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Při zakázce, jejiž celková hodnota činí bez slevy 20.000 Kč, bude požadována záloha 50 % z ceny zakázky.

Na veškerou výrobu keramiky s logem nebo nápisem požadujeme zálohu 30-50% z konečné ceny.

Podáním objednávky některým z výše uvedeným způsobem kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, na jejíž zhotovení si nechává dobu jednoho až tří měsíců z důvodů ruční výroby. Odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i nákupní doklad (faktura nebo prodejka a dodací (záruční) list). Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace, jsou považována za důvěrná. Tyto údaje jsou dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů chráněny proti zneužití a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám. Výjimku představují dopravci , kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

* zboží se již nevyrábí nebo nedodává
* změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO


Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující je povinnen uhradit 50 % zálohu při zakázce nad 20 000 Kč v dohodnutém termínu.

Pokud si kupující objednané zboží nepřevezme, bude mu naúčtována cena poštovného a cena zpátečního poštovného.

Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu keramika-straskov@email.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena – odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.


Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000.
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (včetně všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).


Budete-li chtít vrátit zboží kontaktní adresa je:

Keramika
Kateřina Martinásková
Straškov 96
Straškov-Vodochody
411 84
e-mail: keramika-straskov@email.cz


Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

* při dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího
* při dodávce zboží s logem (propagační keramika)

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků se užívají výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytují se třetím osobám.
Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Keramika Kateřina Martinásková s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ


Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá ze stran sama.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU


Zákazník má právo v souladu s § 616 odst. 3) občanského zákoníku požadovat výměnu nebo slevu z ceny zboží, pokud věc při převzetí není ve shodě s objednávkou. Například pokud jste omylem obdrželi jiné zboží než jste si objednali. Tento nárok nelze uplatnit, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor sám způsobil. Pokud by nastal podobný problém, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese keramika-straskov@email.cz a my se budeme snažit dát vše bezodkladně do pořádku.

DOBA , PO KTEROU ZŮSTÁVÁ NABÍDKA V PLATNOSTI

Všechny naše ceny jsou platné až do vyprodání zásob.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

v současné době můžete platit v internetovém obchodě pouze převodem na BÚ číslo 211645271/0600.Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.